🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Център за медиация

Медиация

                    
                В началото на 2013 г., в нотариалната кантора стартира работа Център за разрешаване на правни спорове.

Центърът за алтернативно разрешаване на спорове (Център за медиация) се ръководи от Кирил Стоянов – вписан медиатор в Министерството на правосъдието под №20130513001.


Телефон (моб.): 0895 999910

към Тарифа 

 

Какво е медиация?

Медиацията е алтернативен способ на съдебния, за разрешаване на правни и неправни спорове.

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура /процес/ за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето неутрално и безпристрастно лице – медиатор, подпомага спорещите равнопоставени страни да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Извънсъдебното разрешаване на спорове (ADR) е изключително популярен метод и алтернатива на правосъдието в почти всички европейски държави и САЩ.

В много държави, страните по спора са задължени да използват медиация за разрешаване на даден спор, преди да се обърнат към съда или биват приканени от него да пристъпят към медиация след стартиране на съдебното производство.

За способстване ненатоварването на съдебната система, страните по спора получават някои привилегии като бързина, контрол над решенията, частично или пълно връщане на съдебната такса и др.

По този начин съдът има възможност да се заема с големите спорове, по които страните не могат да се спогодят, дори и с помощта на медиатор. Една от причините държавите да насърчават медиацията е съдебната процесуална икономия.

Във всички тези аспекти е подобен и регламентът в България.

Във вече стартиралия общ исков процес съдът напътства страните към медиация. Възстановява се част и от държавната такса.

От края на 90-те години на ХХ век до днес, редица юристи, други специалисти и организации поставят фундамента за развитието на медиацията у нас.

От 2005 г. насам, българският законодател регламентира алтернативния способ МЕДИАЦИЯ, посредством Закона за медиацията; ГПК (Чл.140 /3/, Чл. 374 /2/, Чл. 321, Чл. 237, буква „з”); Семеен кодекс (Чл. 49 /2/); Административно-процесуален Кодекс (Чл. 20); Наредба №2 от 15.03.2007 г.

Чрез тези законови разпоредби са поставени правните основи на медиацията в България.

За ЕС – Директива 2008/52/ЕО.


Предимства на медиацията пред съдебното дело

Медиацията е по-евтин и по-достъпен способ; справедлив за двете страни и в пъти по-бърз от съдебния процес. Страните сами са господари на правосъдието, на самия процес и не на последно място – на крайния резултат – решението, до което САМИ са достигнали, с помощта на медиатора.

Психичното напрежение за спорещите тук е минимално, в сравнение с това в съдебната зала.

И тук страната може да се представлява от адвокат, родител или пълномощник.

Към медиатор винаги могат да се обърнат и лицата, които са попаднали в честите ситуации – наличие на основание за водене на съдебно дело, но нежелание за досег със съдебната система; нежелание за ангажиране на повече трети, външни страни и наблюдатели в спора (напр. съдебни стажанти / стажант юристи, заседатели, граждани…); потребност от конфиденциалност; липса на смелост за „поканване“ на насрещната страна на съд, поради най-различни причини, една от които (може би най-важната) – нежеланието за влошаване/прекратяване на отношенията с насрещната страна.

Процедурата по медиация е доброволен и неформален процес, който може да завърши със споразумение. То от своя страна, може да е устно, писмено или нотариално (Чл. 16 ЗМ).

В споразумението страните могат да предвидят и клауза за неизпълнение.

Писменият договор/споразумение действа със силата на закон между страните.

Нотариалното удостоверяване на медиационното споразумение придава изпълнителна сила.


В таблицата нагледно са показани преимуществата на медиацията пред съдебния процес.* 


ПРИЗНАК

СЪДЕБНО ДЕЛО

АРБИТРАЖ

МЕДИАЦИЯ

Сложност

Висока степен

Висока

Умерена

Разходи/средства

Високи

По-ниски от съдебните

По-ниски

Продължителност

Дълъг срок (в години)

Кратък срок (в месеци)

Кратък срок (в часове/срещи)

Формалност

Формално. Строг (задължителен) процедурен / процесуален (представляващ процес) ред; последователност; срокове

Формално

Неформално

Регламенти

Задължителни и строги

Задължителни

Доброволно установени

Стрес и напрежение

Високи нива

По-ниски от

съдебните

Без големи притеснения

Тактика/способ за решаване на спора

Сблъсък, конфликтност,  противопоставяне, конкурентност, състезателност

Конкурентност, състезателност

Без сблъсък, тактика насочена към единомислие и сътрудничество

Промени в хода на процеса

До определен момент. Според процесуалните правила

Според

Правилника на Арбитража.

Да,  пластичност

Персонално участие на страните

Лимитирано.  Пасивно.     Представителство от адвокат

/друг представител/

Лично, чрез представител

Лично / Активно

Или чрез представител

(може от адвокат)

Трета страна. Роля

Съдията ръководи и контролира  процеса

Арбитърът ръководи и контролира  процедурата

Медиаторът подпомага страните

Решаващи

Съдът

Арбитражът

Страните

Започване на процедурата

Въз основа на закона

Въз основа

на споразумение или

арбитражна клауза

между страните

Въз основа на покана; устно или писмено споразумение; медиационна клауза между страните; Препращане от съд

Законов регламент

Да

Да

Да

Публичност на заседанията

Принцип на публичност. Публични заседания в по-голямата част.

Не са публични. Няма законово обещание за поверителност.

Не са публични. Поверителни по правило / закон.

Задоволство у страните от процеса и от крайния резултат

По често ниско. (И то само за печелившата страна).

Високо. Само у печелившата страна.

Високо. И за двете страни. И двете страни печелят.

Влияние върху отношенията между страните

Почти винаги не подлежат на възстановяване. Приключват

Почти винаги отношенията приключват.

Насочено към възстановяване. Почти винаги отношенията се запазват и след процедурата.

Тежест на разходите върху страните

Разходите се поемат от губещата страна

Разходите се поемат от губещата страна

Разходите обикновено се поделят между страните

Вид на акта, с който приключва процедурата. Задължителност на акта

Писмено Решение. Обвързва страните със силата на пресъдено  нещо (res judicata).

Писмено решение. Обвързва страните със силата на пресъдено  нещо.

Писмено или устно споразумение по всички или по част от спорните въпросите. Възможни клаузи за неизпълнение. Нотариалното удостоверяване на писменото споразумение, му придава изпълнителна сила по правилата на ГПК.

Доброволно изпълнение на акта

Ниско

Ниско

Високо

Изпълнение

Често принудително

Често принудително

Почти винаги доброволно

Губеща страна

Винаги има

Винаги има

Печелят и двете страни

     Обжалване

Има възможност

Няма възможност

Страните могат отново да отнесат спора пред медиатор, арбитраж или съд
(*За съставянето на таблицата сме използвали фрагменти от публикуваната подобна в едноименното учебно помагало на Съюза на юристите в България, с автори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Биляна Гяурова, Светлана Гюрова).Давностният срок и медиацията

Според новия Чл. 11а (в сила от 2011г.) от Закона за медиацията (ЗМ), ДАВНОСТ не тече, докато трае процедурата по медиация. (Допълнителни условия в закона).


Медиацията, доказателствата, миналото и бъдещето

               За разлика от съдебното дело, медиацията не се интересува единствено от историческата фактология на отношенията, от доказателствата и самото доказване. Вглежда се и в бъдещето. Освен разрешаването на спора и удовлетворяването на двете страни, на пиедестал поставя и запазване на бъдещите добри взаимоотношения между спорещите. За съжаление, това рядко се случва след съдебен процес.

Поради това медиацията е много подходяща между спорещи търговски субекти, които имат взаимен интерес да запазят бизнес отношенията си.

Медиацията е подходяща и за родители, които прекратяват съпружеските си взаимоотношения. (Но остават родители!)

Скъп навик е при гражданско-правните спорове, страните да се наказват посредством държавната съдебна система. Често пъти сме подтиквани единствено от желанието да се унижи насрещната страна, да се накаже и да се представят проблемите на външни наблюдатели. Приложно поле

Съгласно Чл.3 /1/ ЗМ, предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

Видове медиация

Медиационният център предоставя на страните услуги в широк обхват от теми.

По какви спорове мога да се отнеса към медиаторите?

 • По правни спорове;
 • По неправни спорове;
 • По спорове с обществена значимост.
 • По правни спорове:
 • Търговска медиация;
 • Семейна/съпружеска медиация (между съпрузи, родители и лица в/пред развод);
 • По наследствени въпроси;
 • Спорове между съседи;
 • Авторско право / Интелектуална собственост;
 • Относно дължими суми, заеми или наеми;
 • Деликт;
 • ПТП;
 • В административното производство. В АПК не се назовава изрично медиацията, но Чл. 20 позволява споразумението. Това означава, че консенсус по тези споразумения може да се постигне посредством медиация. В България е факт такъв пример. Споразумението замества административния акт.
 • Препоръка Rec(2001)9 на Комитета на министрите към държавите-членки на СЕ;
 • Презгранична;
 • Други.


*(Някои неправни теми е желателно да се провеждат от медиатор, който е психолог, педагог или семеен консултант).

 • По неправни спорове:
 • Спорове между родители-ученици и родители-родители;
 • Спорове между съседи;
 • Други спорове*;
 • По спорове с обществена значимост: Спорове свързани с екологията, урбанистичното планиране, застрояването и еко равновесието.

Нотариусът и медиацията

В Европа, нерядко професията на медиатора се изпълнява и от нотариус, поради близките си принципи и поради законови разпоредби за задължителност от нотариално удостоверяване на споразумението; за улесняване и практичност.

Условието е да се информират страните, кога юристът действа в ролята си на нотариус, и кога – на медиатор.

Важно е да се знае, че медиационната тарифа е отделна от тази на нотариуса. Т.е ако споразумението ще се удостоверява нотариално, таксите за него се събират по Тарифата към ЗННД, извън таксата за проведената медиация.

В посочения по-горе пример е посочен опита на колегите нотариуси в Република Италия.


Контакти

Контакти:
1404 София, ул. Твърдишки проход № 27, офис 1

Телефон: 0895/999910            Always mediate Before you Litigate

            Преди да се съдите, използвайте медиация!

            LA PAROLA SCRITTA È PER SEMPRE

             Написаната дума е завинаги! 

Read 8928 times Last modified on Понеделник, 17 Май 2021 16:24

Related items

 • Тарифа медиация Тарифа медиация

  Тарифа

  на Център за медиация Стоянов

  (Приета на 15.06.2013 г., изм. на 10.01.2018 г., изм. 17.05.2021 г.)

     

  Таксите по настоящата тарифа се събират срещу предоставяне на услугата МЕДИАЦИЯ от медиатор Кирил Стоянов (№20130513001).

  • 1. Медиационната такса и разходите се заплащат от страните, като се поделят между тях.
  • 2. Сумите в Тарифата са крайни – в лева и не включват ДДС (ДДС не се начислява, съгласно чл. 113, ал. 9 ЗДДС.).
  • 3. За всички направени разходи и за извършената медиация на страните се издава фактура.
  • 4. Медиационните такси се заплащат преди започване на медиацията по същество, по банкова сметка.
  • 5. Една медиационна среща е равна на един астрономически час.
  • 6. Ако спорът не се разреши след предварително заплатените срещи, медиаторът съвместно със страните договаря приблизително допълнителните часове, които ще са необходими. Сумите се заплащат преди продължаване на медиацията. Ако останат неизразходвани допълнителни суми, същите се възстановяват на 90/100. 
  • 7. Допълнителните разходи за транспорт до друго населено място; езиков превод; големи количества копия; международни телефонни разговори; самолетни билети; други извънредни разходи, са за сметка на страните.

   

  Подготовка на медиацията

  • 8. За администриране на медиационно дело и регистрация за медиация. (Общо за двете страни): 50.00 лв.                     
  • 9. За поканване на другата страна от медиатора.(Събира се еднократно и важи за до три отправени покани): 40.00 лв.  
  • 10. Първа въвеждаща среща с всички страни – за обясняване на процедурата, приемане на процедурата от страните, подписване на договор със страните, определяне на правилата, часовете, без извършване на медиация по същество –  до 1 час: 00.00 лв.

   

  Провеждане на медиация по същество

  • 11. Провеждане на медиация: 100 лв./среща (астр. час) 
  • 11.1. Медиацията може да се провежда в присъствието на всички страни; чрез видеоконференция или поотделно, с всяка от страните – физически.                                                                                  

   

  Финализиране на медиацията

  • 12. Медиацията може да завърши с писмено споразумение, което може да се изготви от медиатора.
  • 13. За изготвяне на медиационно споразумение: 80.00 лв.
  • 14. Споразумението може да се удостовери нотариално. За нотариалното удостоверяване на подписите, се прилагат правилата на Нотариалната тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), за удостоверяване на договори и договори с определен материален интерес, с вкл. ДДС: Заплащане по ЗННД: мин. от 36 лв. с вкл. ДДС – нагоре, според удостоверявания материален интерес в споразумението.
  • 15.Всички такси, с изключение на нотариалните, се заплащат по банкова сметка.