🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Сделки с МПС

 Последна актуализация на страницата: 06.12.2021 г. 

Кантората е

специализирана в изповядване на

сделки с автомобили и

сделки с недвижими

имоти (вещни права)

  

Добре познаваме Вашите потребности.

Ретро червен, луксозен автомобил с чудесен хромиран фар

Държим на комуникацията с вас и на високата култура на обслужване.

Извършваме за Вас и онези действия, за които бихте вложили допълнително време. Такива са:

 • получаване на Удостоверение за застрахователна стойност;
 • внасяне на 3% данък при придобиване;
 • изготвяне на договора.

(Платежното за внесени 3% М.Д. получавате веднага)

Приветстваме предварително подготвените Удостоверения за застрахователна стойност (оценки), но при условие – да са издадени от застрахователна компания (не от  застрахователен брокер).

 

Необходими документи

При заплащане на „годишния данък ПС“ непосредствено преди нотариалното прехвърляне (до 48 часа и повече) по банков път, чрез система за електронни плащания или в офис за платежни услуги, най-вероятно в КАТ заплащането няма да бъде отразено. Това би наложило посещение в „Общински приходи (Местни данъци и такси)“ за издаване на дубликат (или заверка на платежния документ).
 
По-долу: Електронна система КАТ – Нотариална камара

За нотариалното удостоверяване са необходими:

 • Свидетелство за регистрация – І и ІІ част (малък и голям талон) или „сив талон“;
 • Застраховка „Гражданска отговорност“ – действаща;
 • Квитанция за внесен данък върху превозните средства, за съответната година. (Изисква ме го на основание чл. 50 ЗМДТ – документ от данъчната служба или заверена там квитанция, издадена от финансова институция);
 • Квитанция за внесен местен данък по чл. 44 ЗМДТ (/Данък при придобиване на имущества/, За Ваше улеснение, превеждаме местните данъци по този член на територията на цялата страна, по сметка общината на купувача.) Изискваме го на основание чл. 50 от Закона за местните данъци и такси; Този данък не се дължи за ремаркета (безмоторни ПС).
 • Удостоверение за застрахователна стойност на МПС. Изисква се на основание чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ, препратка към текста на чл. 33, ал. 1, т. 4 ЗМДТ – издава се от всяка застрахователна компания. За улеснение на клиентите, застраховател издава оценки на МПС.
 • Лични карти (документи за самоличност) на страните;
 • Когато продавачът е семеен и МПС /ПС/ е придобито възмездно, по време на брака (или чрез замяна) и представлява съпружеска имуществена общност, присъствието (или представителство чрез заверено пълномощно с декларации) на съпруга е задължително.
 • Когато в сделката страна е търговско дружество (друго юридическо лице), трябва да се представят и следните документи:
  • (Опция) Протокол от Общо събрание на дружеството (ООД, АД, СД), на което е взето решение за продажбата на МПС.
 • Когато в сделката продавачът е представляван от пълномощник, трябва да се представят и следните документи:
  • Изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Нотариално заверена декларация по чл. 264 (2) ДОПК; (от физическите, юридическите лица и ЕТ) – (издадена и удостоверена през текущата година);
  • Декларация по чл. 25 (8) ЗННД – нотариално заверена (от физическите лица).

Всички документи се представят в оригинал!

 

Може да изберете опция за предварително заявяване на свидетелство за регистрация на ППС (Таксува се на стандартната такса на КАТ–ПП). Заявява се преди започване на нотариалните действия по обработка на документите.

 

Необходимо време за услугата прехвърляне на МПС

 

При нотариуса:

25 – 50 мин. (средно време 45 мин., при нормална натовареност) – включва обработка на документите, набавяне на доказателства, справки и проверки; изготвяне проект на договора и нотариално засвидетелстване (заверка), съгласно приложимите нормативни актове – (приложимо законодателство за услугата – общо 15 национални нормативни акта); обмяна на данни с локални и централни регистри и бази.

Посещение на нотариалния офис – 1 бр. (при наличие на всички документи, лица и условия);

Записване на час – може и по телефона;

Консултация – може и по телефона;

Прием без уговорена среща и определен час – ДА, възможно;          

 

В КАТ – Пътна полиция (София-град):

25 – 50 мин. (средно време 45 мин., при нормална натовареност) – при смяна на собственост – издаване ново свидетелство за регистрация (при наличие на всички документи и условия). Времето за преглед на автомобила и смяна на регистрационните табели – плюс 60 мин. (когато се налага).

1 бр. посещения – (последен прием в КАТ София „Регистрации – СРМПС“ – сграда 3, след „Каналите“ – 16:00 часа).

В КАТ се представят всички документи, касаещи сделката и автомобила – в оригинал, включително и копие на нотариалния договор (и негов оригинал).

Посоченото време е приблизително и ориентировъчно.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Собствеността върху МПС или идеални части от МПС се прехвърля само с нотариално удостоверен договор за покупко-продажба, респ. дарение или замяна на МПС. Единствено в компетентността на нотариуса, респективно помощник-нотариуса, е да удостовери прехвърлянето на собственост върху МПС. Кметовете на общини и кметства, кметските наместници и ръководителите на т.нар. „нотариални служби“ към кметствата НЯМАТ ПРАВО да заверяват/удостоверяват сделки с МПС.

Изключение от правилото „сделка пред нотариус“, са МПС внесени от търговци – „автокъщи“, които МПС не са регистрирани на територията на страната. Тези автомобили се прехвърлят с писмен договор за покупко-продажба с продавач съответната автокъща. Към този договор за КАТ се прилага и фактура, издадена от продавача.

 

Прехвърлянето на МПС (или ПС – например платформа за влекач, хладилно ремарке, колесар) се осъществява с договор за покупко-продажба или дарение, който е нотариално заверен. Следва административна процедура в КАТ – Пътна полиция за регистрация на новите обстоятелства.

 

 

І. Регистрацията в КАТ (издаването на свидетелства за регистрация) се извършва в срок от 1 месец от датата на нотариалното прехвърляне. Новият собственик на МПС заявява променените обстоятелства, касаещи собствеността на МПС при съответното звено в СДВР/РДВР/ОДП на Сектор КАТ – Пътна полиция, по своя постоянен адрес.

 
Не е необходимо да представяте автомобила за регистрация в КАТ, освен ако не желаете да смените регистрационните номера /табели/ (вече по свое усмотрение, т.е. началните букви от регистрационните номера могат да останат и за друг областен град). 
След издаване на Свидетелство за регистрация  – І и ІІ част, административната процедура по обявяване и регистриране прехвърлянето на собствеността приключва.

 

 

ІІ. От 01.01.2015г., отпада задължението за физическите и юридическите лица да подават данъчни декларации по чл. 54 ЗМДТ за придобиването на МПС, освен в предвидените в закона случаи (изключения)!

 

 

ІІІ. Не забравяйте да сключите застраховка „Гражданска отговорност“ на Ваше име или да се прехвърли вече налична полица на Ваше име. Това се извършва в офис на съответната застрахователна компания (или брокер). (Прехвърляне на полица – срок – до 7 дни от издаване Свидетелство за регистрация, на името на новия собственик).

 

Чл. 106, 332 (6), 415, 417 от Кодекса за застраховането (КЗ)

 

ІV. Относно застраховката „Автокаско“ (!!!), повечето застрахователни компании са включили в Общите условия към застрахователните договори изискване да бъдат уведомявани – в срок от 1, 3 или 7 дни (според компанията) [до 7 дни от нотариалната сделка – чл. 415 КЗ], – от деня на промяна на някое обстоятелство или настъпване на застрахователно събитие. Договорът за покупко-продажба често се счита за подобно обстоятелство (събитие). Извършва се прехвърляне на застраховката „Автокаско“ и оглед (с протокол) на МПС. Моля, да се свържете с Вашата застрахователна компания, поради кратките срокове и различните практики на отделните застрахователни компании. Да изясните, – дали срокът за вас тече от нотариалното прехвърляне или от издаване Свидетелството за регистрация (разнородна застрахователна практика).

 

 

V. Уверете се, че сте получили валиден знак (документ) за технически преглед ( ГТП ) – І и ІІ част. Без валиден ГТП застраховките на МПС нямат покритие; подлежите на глоба при пътна проверка; автомобилът може да бъде спрян от движение от КАТ-ПП.

 Следва: „Електронна система КАТ – Нотариална камара“

 

от 23.01.2018 г.          
          С оглед влезлите в сила на 22.01.2018г. правила и действаща електронна система на КАТ – Нотариална камара, процедурата по прехвърляне собствеността на МПС/ППС включва допълнителни действия от страна на нотариуса.
Работата с нововъведената електронна система е задължителна. Осигурява се сигурност на страните по сделката, като след въвеждане от наша страна на данни за прехвърлител/приобретател и МПС/ППС, електронно се генерира справка за:
 • запори;
 • валидност и автентичност на документи /собственост / регистрация;
 • платен данък ПС;
 • валидна застраховка ГО;
 • валиден технически преглед;
 • документи за самоличност и
 • гражданско състояние на страните.
 
След получено потвърждение се пристъпва към същинското нотариално прехвърляне.
             Тази процедура е част от нотариалната услугата и не се таксува допълнително.
           Може да изберете опция за предварително заявяване на свидетелство за регистрация на ППС (Таксува се на стандартната такса на КАТ–ПП). Заявява се преди започване на нотариалните действия по обработка на документите. След известие на посочената от вас електронна поща, може да получите предварително изготвеното свидетелство за регистрация в КАТ.
 

Извършват се и допълнителни справки и проверки в държавни електронни ресурси. 

Приложения (връзки): 


 

 

относно това, дали се дължи данък ПС от съпруга на лице с намалена работоспособност (освободено от данък), за МПС, придобито по време на брака и представляващо съпружеска имуществена общност.

„Когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данък, принадлежи на две или повече лица, преференцията се прилага само относно идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност.(по-подробно, тук)

 

Статии с ПС:

 

 

 

Статия създадена на: Четвъртък, 24 Януари 2013, 00:00

©Всички права за статиите са запазени! Notaric.net


 

 Благодарим Ви, че ни посетихте!