🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Пълномощно

(Последна промяна: 14.04.2021)

 

Пълномощното е най-често удостоверяваният документ.

Пълномощно е писмен акт, с който едно лице упълномощава друго, да извърши определени действия (административно-правни, фактически, разпоредителни и пр.) от името, за сметка и в полза на лицето упълномощител.

Практиката е доказала, че пълномощно е желателно да се ползва между лица, между които съществува доверие.

Пълномощното в правната теория се нарича едностранна сделка.

Издава се от едно (или повече лица) – „упълномощител“ на едно или повече лица – „упълномощен“.

Задължението, което има упълномощеното лице е да не вреди на упълномощителя.

Упълномощителят е лицето, което определя размера на правата в пълномощното. Всички действия, които ще се извършат от упълномощеното лице, се извършват от името и в полза на упълномощителя, т.е. всички права, които ще настъпят, както и всички действия, които ще се извършват, настъпват в правната сфера на упълномощителя. Упълномощеното лице се явява „посредник“, който ще ги извърши в полза на упълномощителя.

Писмено съгласие на упълномощеното лице не се изисква, за което той не полага подпис върху пълномощното (освен в хипотезата на чл. 21 от Търговския закон (ТЗ) – „прокурист“).

Неговото присъствие (на изпълнителя) пред нотариуса не е необходимо.

Пълномощното е акт на доброволно изпълнение. С него упълномощеното лице не може да се застави да извършва правата, с които е упълномощено, освен ако не е подписан и отделен договор за извършване на услуга или за поръчка между страните.

 

Валидност на пълномощното

Валидността (срокът на действие) на пълномощното се определя от упълномощителя, но зависи и от различни фактори. 
Съществуват няколко начина за определяне валидността на пълномощното.  За да се определи валидността му, пълномощното може да съдържа някой, от изброените по-долу текстове.
 1.  В пълномощното е записан срок на неговата валидност от упълномощителя;
 2.  Пълномощното важи до извършване на определеното действие, за което е издадено; 
 3. Пълномощното важи, докато не бъде оттеглено от упълномощителя;
 4.  Пълномощното е безсрочно.  

Прекратяване на пълномощното

Пълномощното прекратява действието си с настъпване на един от следните факти: 
 1. Упълномощителят оттегли пълномощното; 
 2. Упълномощеното лице отказва да го изпълнява; 
 3. Настъпил е срокът, който е посочен в пълномощното, като срок на валидност; 
 4. С настъпване смъртта на една от „страните“ по пълномощното; 
 5. С изземването на документа от орган на властта или задържането му като писмено доказателство от нотариус и др. (Тук документът е валиден, но не може да се ползва от упълномощеното лице).

Важни факти за пълномощното

 1. Пълномощното важи единствено в оригинал. При непредставяне на оригинала на пълномощното, може да се предположи, че е оттеглено / иззето от упълномощителя. 
 2. Нотариалното пълномощно до този момент е най-често фалшифицираният / подправян документ. Напомняме, че това деяние се преследва и наказва от правоохранителните / съдебни органи.

Оттегляне на пълномощното

За оттегляне на нотариално удостоверено пълномощно, моля обърнете се към нотариус. Оттеглянето на пълномощно се извършва чрез няколко стъпки и способа, в зависимост от това, каква е причината за оттеглянето; какви са взаимоотношенията между страните; има ли опасност от злоупотреба; какъв обем от права (видове права) съдържа пълномощното; и др. 

Уведомяването (с надлежно, писмено доказателство) упълномощеното лице за оттеглянето е задължително.

Съвет: В случай, че пълномощното е с права за опериране с банкова сметка, може първо да уведомите администрацията на своята банка (клон), да отбележат това обстоятелство по банковата ви сметка (система), след което се свържете с нотариус.

Видове пълномощни

Според целта, за която се издават и според тяхното съдържание, пълномощните могат да се разделят на следните видове: 
- изрично пълномощно (съдържа точно определени права или права за точно определен обект / обекти); 
- общо пълномощно (съдържа изброени права, които дават възможност за представителство с по-широк обхват. Много често това пълномощно се нарича в ежедневието „генерално“. Но подобно „определение“ законът никога не е регламентирал); 
- пълномощно за разпореждане (пр.: продажба, дарение ...) на недвижим имот / за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижим имот; 
- преупълномощаване. Издава се въз основа нотариално заверено пълномощно, в което изрично е записано, че упълномощеното лице има право да преупълномощава други лица (да предоставя правата по настоящото пълномощно на трети лица, напълно или частично).

Видове пълномощни, според НОТАРИАЛНАТА ТАРИФА

1. Според броя на упълномощителите (лицата, които полагат подпис); 
2. Според вида упълномощаване и преупълномощаване;
3. Според броя на преупълномощителите и според това, преупълномощителят на колко лица е пълномощник. Кумулативно със следните условия; 
4. Според вида на пълномощното и от гледна точка на Нотариалната тарифа към ЗННД:
- обикновено;
- за отдаване под аренда;
- за придобиване, продажба, замяна, делба на недвижими имоти (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти);
-преупълномощаване.

Нотариално удостоверяване (заверка) на пълномощно

На пълномощно нотариусът удостоверява подписа на лицето, от чието име изхожда пълномощното.
Върху пълномощно за разпореждане (продажба, дарение, замяна) на недвижим имот / за учредяване на вещни права/; делба, нотариусът удостоверява подписа на упълномощителя. Удостоверява се и съдържанието на документа. При този вид удостоверяване, нотариусът задържа оригинален екземпляр от документа, който се таксува като препис.
Изключение при пълномощните:
Дори да сте посочили определена сума (материален интерес) в пълномощното, тя не е от значение при формиране на нотариалната такса. 
 
(Последна промяна: 14.04.2021)
 
 

Статия създадена на: Петък, 08 Февруари 2013 14:19

©Всички права за статиите са запазени! Notaric.net ,  2007