🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Преписи на документи

Удостоверяването и получаването на документите се извършва на момента, в реално време (според необходимото технологично време за обработка) или в уговорено време, според желанието на клиента.

Удостоверяваните документите трябва да бъдат представени в оригинал на нотариуса, т.е. да носят оригинален подпис и печат на своя автор/издател/учреждение или да бъдат нотариално удостоверени.

 

Надписи „Вярно с оригинала“ от дружеството титуляр, не придават качество на ОРИГИНАЛ, за целите на нотариалното удостоверяване. 

Лицето, което ги представя (приносителят), трябва да се легитимира с документ за самоличност.

Копията на удостоверяваните документи се извършват в кантората ни, за по-голяма сигурност.

 

 

ДОКУМЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 

 

Да са ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ – издадени от общински/държавни учреждения/органи/регистри; съдебни органи; нотариуси; учебни заведения; референции и сертификати. 

 

Дипломи, приложения, сертификати...

 

 

Да са ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ (между физически или юридически лица) – договори, протоколи, едностранни или двустранни волеизявления, но при изричното условие – да носят ДОСТОВЕРНА ДАТА – да са нотариално удостоверени или да са вписани в общински или държавен регистър или страна по тях да е общината или държавата, в качеството си на стопански субект (юридическо лице).

Други документи се подлагат на преценка, като си запазваме правото да откажем тяхното удостоверяване.

Страниците на оригиналния документ, трябва да са скрепени с подпис и/или печат на органа/издателя. Да са оригинални дипломи или приложения.

Върху документите не трябва да има зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Има кръг от документи, които не подлежат на „удостоверяване препис“ – примери: запис на заповед, съдебно-изпълнителен лист и други.