🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Общи изисквания при нотариални удостоверявания

Последна актуализация на страницата: 07.02.2021 г.

 

drujestven protokol dyalove

 

Последна актуализация на страницата: 07.02.2021 г.

Important:

  • On the day of notarization, the signature before the Notary is affixed in the presence of an official interpreter, who shall translate the document according to the procedure (verbally). The interpreter shall finally sign the documents before the notary. The client is responsible for the official interpreter.
  • В день нотариального удостоверения, подпись проставляется в присутствии нотариуса и переводчика, который согласно процедуре устно переводит документ. В конце переводчик подписывает документы прежде чем подписал их нотариус.
  • Nel giorno della verifica notarile, la stipula davanti al notaio va fatta anche nella presenza di un interprete, traducendo oralmente il contratto. Alla fine deve firmare anche lui i documenti, prima della stipula del notaio. 

 

§ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ ЛИЦАТА НЕВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

В случаите, когато пред нотариуса се явява чужд гражданин или гражданин на Общността (ЕС) – невладеещ български език – писмено и говоримо, е необходимо присъствието на оторизиран преводач.

 

        ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ: Освен Разрешително за пребиваване, трябва да се представя и валиден национален паспорт. 

  • Concerning foreign nationals: In addition to the Residence Permit, a valid national passport must be presented.

 

§ ДЕЦА ПЪТУВАЩИ В ЧУЖБИНА 

Моля, да се представя Удостоверение от акт за раждане на детето /в оригинал/.

§ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

Някои изисквания към управляващите и представляващи юридически лица и едноличните търговци, които се ползват от услугите на нотариата.
При удостоверяване на подпис (заверки на пълномощни, декларации, договори и др.), управителите и представляващите и едноличните търговци НЕ трябва да представят актуално състояние. Извършваме справка в Агенция по вписванията - Търговски регистър.

За юридическите лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в Агенция по вписванията моля, да представите Удостоверение за актуално състояние в оригинал, от което да е видно кой представлява юр. л. – в ОРИГИНАЛ, със срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца от датата на издаване.

 

§ При ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, РЕГИСТРИРАНО В ЧУЖБИНА

Когато участва юридическо лице, което е регистрирано в чужбина

Молим протоколите, актуалните състояния и пълномощните да са в оригинал, нотариално заверени от местен нотариус, апостилирани или „легализирани“; преведени с нотариално удостоверен подпис на преводача в България – всички страници до и с първата от оригиналния документ, включитело – подпечатани с печата на българския нотариус. Страниците на съответния чуждестранен документ да са оформени по съответния ред.


§ ПРЕУПЪЛНОМОЩАВАНЕ

При представителство на основание пълномощно молим, да се представи пълномощното в оригинал.
При преупълномощаване в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано „ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА“ или друг сходен текст (основание от ЗЗД).

 

§ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

Изберете→ тук.§ При УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА ПРЕПИСИ

Копирането на документите се извършва в нашата нотариална кантора.
Удостоверяване верността на препис (заверка на препис) се извършва на официални или частни документи. За извършване на това нотариално производство е необходимо да се представи документът в оригинал.

След нотариалната заверка (удостоверяване), преписът придобива силата на ОРИГИНАЛ.

Документът, на който се прави препис не трябва да е поправян, т.е., не трябва да има прибавки или поправки по него, за които няма корекция от издателя.
Ако документът /оригиналът/ се състои от няколко страници, те трябва да са надлежно скрепени с подпис и (или) печат.

§ При ДОГОВОР ЗА НАЕМ

НАЕМОДАТЕЛЯТ трябва да се легитимира като представи акт за собственост /в оригинал/ и л.к.;


§ При ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Молим страните да са изготвили предварително проекта на този договор, на протоколите и декларацията по чл. 129 ТЗ (в 2 екз.). 

Статия създадена на: Четвъртък, 24 Януари 2013 16:46

©Всички права за статиите са запазени! Notaric.net